REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU TESTOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Toru Testowego (dalej jako: „Tor”).
2. Tor stanowi wyodrębnioną powierzchnię hali znajdującej się w AMBEREXPO w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Tor jest przeznaczony do jazd próbnych/testowych na rowerach i pojazdach elektrycznych, oferowanych wyłącznie przez wystawców BIKE Festiwalu, odbywającego się w dniach 01-02 kwietnia 2017 roku, organizowanego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038362, REGON 001363012, NIP 5840253705, kapitał zakładowy w kwocie 32.017.700,00 złotych (zwaną dalej: „Organizatorem”).
3. „Użytkownikiem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba , która korzysta z Toru w celu , o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu.
4. Użytkownik korzystając z Toru oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki, wymogi i ograniczenia w nim zawarte.
5. Użytkownicy i inne osoby znajdujące się na terenie Toru mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także poleceń wydawanych przez Organizatora lub osoby przez niego upoważnione.
6. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą korzystać z Toru wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, na jego wyłączną odpowiedzialność.
7. Jeżeli Użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z Toru, powinien powstrzymać się od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie oraz na innych Użytkowników.
8. Maksymalna liczba Użytkowników korzystających jednocześnie z Toru wynosi 10.
9. Na teren Toru nie mają prawa wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.
10. Na terenie Toru obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz:
a. Wnoszenia i spożywania alkoholu, napojów, żywności oraz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, jak również używania jakichkolwiek substancji odurzających,
b. Wnoszenia i pozostawiania na Torze jakichkolwiek przedmiotów,
c. wchodzenia na Tor w przypadku gdy liczba Użytkowników Toru przekroczyłaby 10 osób,
d. jazdy z dziećmi z wyłączeniem przystosowanych do tego celu rowerów,
e. wprowadzania zwierząt.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo rowerów, które Użytkownik wprowadza na Tor.
12. Użytkownicy zobowiązani są do:
a. przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym dostosowania się do wskazanego kierunku jazdy oraz znaków m.in. do poruszania się z prędkością dostosowaną do swoich umiejętności i warunków na Torze oraz do zachowania bezpiecznej odległości od innych Użytkowników,
b. zachowania szczególnej ostrożności podczas wkraczania na teren Toru i opuszczania go,
c. dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych Użytkowników lub osób znajdujących się na jego terenie,
d. poruszania się wyłącznie ustalonymi lub wytyczonymi na terenie Toru trasami, w sposób nienarażający infrastruktury i konstrukcji Toru na uszkodzenie lub zniszczenie,
e. udzielania niezbędnej pomocy innym Użytkownikom,
f. zachowania czystości i porządku na terenie Toru.
13. Zaleca się jazdę w kasku ochronnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia.
14. Użytkownicy mają obowiązek bezzwłocznego poinformowania Organizatora lub osób przez niego upoważnionych o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, w tym o awariach lub uszkodzeniach pojazdów znajdujących się na Torze oraz awariach lub uszkodzeniach w infrastrukturze lub konstrukcji Toru.
15. Organizatorowi oraz osobom przez niego upoważnionym przysługuje prawo usunięcia z Toru Użytkownika niestosującego się do postanowień niniejszego Regulaminu lub w inny sposób zagrażającego bezpieczeństwu swojemu lub innych Użytkowników.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
b. za rzeczy Użytkownika pozostawione na Torze w tym w szczególności aparaty telefoniczne, fotograficzne, inne urządzenia elektroniczne.
17. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za spowodowane przez niego zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na Torze oraz naruszenia infrastruktury lub konstrukcji Toru, jak również za szkody wyrządzone innym Użytkownikom, chyba że wynikły one na skutek zawinionego działania lub zaniechania Organizatora.
18. Korzystanie z Toru odbywa się na własną odpowiedzialność.
19. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

ORGANIZATOR:
Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Telefony alarmowe:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe